Eko-Okullar Programı Nedir?

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır.

Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Program ,okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Program ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülmektedir.

Eko-Okullar Programı 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibari ile 62 ülkede uygulanmaktadır. Eko-Okullar Programı kapsamında 49.000’den fazla okula, 13.000.000’dan fazla öğrenciye ve 1.170.000’den fazla öğretmene ulaşılmıştır.

Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır.

HEM BİR PROGRAM HEM BİR ÖDÜL PLANI

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır.

Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir .

Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir Eko-Okullar uzun erimli bir programdır.

PROGRAMIN FAYDALARI

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;

Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
Sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,
İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.
Bunların yanında programın OKULA faydaları şöyledir;

Temizlik ve düzenini sürekli kılar,
Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,
Okul öğrencilerce sahiplenilir,
Okul, bulunduğu bölgenin merkezi durumundadır,
Yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır,
İsterse iletişim ağımız kanalıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşir.
PROGRAM GEREKLERİ

Programın bir okulda başarıyla uygulanabilmesi için aşağıdaki gereklerin yerine getirileceğinden emin olunması gerekir.

Okul müdürünün ve idarecilerin desteği,
Çalışanların aktif katılımı,
Uzun erimli bir değişimi teşvik etmek üzere harekete geçme isteği.
PROGRAM KONULARI

Programa yeni kayıt olmuş okullar ilk 2 eğitim-öğretim yılı boyunca çöp-atık / geri dönüşüm konusunu çalışırlar. Çöp-Atık konusunu çalışarak Yeşil Bayrak ödülü almış olan Eko-Okullarımız diğer konulardan birini seçerek çalışmalarına devam ederler.

Eko-Okullar Programı konuları;

Çöp-Atık & Geri Dönüşüm (İlk iki yıl boyunca zorunlu konu)
Enerji
Su
Biyolojik Çeşitlilik
Tüketim Alışkanlıklarımız
Eko-Okullar yukarıda belirtilen konuları ikişer yıl çalıştıktan ve öğrencilerin konuyu tam olarak kavradıklarından emin olduktan sonra yan konular olan;

İklim değişikliği & Küresel Isınma
Ulaşım,
Sağlıklı Yaşam & Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
Hava-Su-Toprak-Gürültü-Işık Kirliliği,
Organik Tarım vb. konularda çalışmalarını sürdürebilirler.
PROGRAMIN AŞAMALARI Eko-okullar, sınıfta dersin ötesine geçerek toplumda çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almak için 7 ADIM uygular.

Eko-Okullar Komitelerinin Kurulması(eko- tim)
Çevresel İnceleme
Eylem Planı
Gözlem ve Değerlendirme
Müfredat Çalışması
Bilgilendirme ve Katılım(eko -pano)
Eko-ilke